ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Tuesday, September 11, 2012

Chiến dịch “bài trừ các mốc biên giới cũ”

Chiến dịch đã phát động vào ngày 20/07/2010. Hàng loạt những cột mốc lịch sử quốc giới Trung-Việt  đã bị Trung Cộng và cộng sản Việt gian tất bật, tháo gỡ, đào bứng các cột mốc chủ quyền biên giới này để đưa vào các Bảo Tàng Lịch Sử địa phương Trung cộng, mà chúng gọi là: Chiến dịch “bài trừ các mốc biên giới cũ”. 
Tại sao bọn Trung cộng xâm lược có quyền làm như thế? Đảng CS Việt Gian đang âm thầm tiếp tay cho Trung cộng xâm lược Hán hóa Viêt Nam? Có bao đồng bào Việt Nam được biết chuyện này?Cột Mốc “Đại Nam Quốc Giới” tại Phòng Thành, Quảng Tây.

Cột mốc số 17 (Đoạn đường biên giới Vân Nam-Hà Khẩu)

Cột mốc số 17 (Đoạn đường biên giới Vân Nam-Hà Khẩu)


Mốc Đại Nam Quốc GiớI tại Phòng Thành - Quảng Tây


Cột mốc số 18 Cột mốc số 18

Cộng sản Việt gian cử người tham gia việc khuân vác cột mốc 

Cộng sản Việt gian cử người tham gia việc khuân vác cột mốc quốc giới dâng cho Trung Cộng.
Các cột mốc được chuyển lên xe phi tang


Các cột mốc được chuyển lên xe phi tang


Các cột mốc lịch sử, đường biên giới cũ mà CSVN đã dâng "nhượng" cho Trung Quốc vốn nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam. Lý do đó những cột mốc lịch sử là những chứng tích mà bọn chúng cần phải xóa đi. Những hình ảnh trên cũng là chứng tích rõ ràng nhất nói lên tất cả hành động bán nước của bọn cộng sản Việt gian.“Tân Kinh Báo” (Quảng Tây) đưa tin tức ngày 13.08.2010

Cộng sản Việt gian đục phá cả bia tưởng niệm Quân Đội Nhân Dân đã hy sinh trận Lạng Sơn biên giới.

(SƯ ĐOÀN 337 ĐÃ ĐÁNH BẠI VÀ CHẶN ĐỨNG QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC)


Tài liệu đảng CS Việt Nam nhượng lãnh thổ, lãnh hải cho Trung-quốc - AUDIO, tài liệu ( I F A ) Institut Franco Asiatique. Bác sĩ Trần Đại Sỹ làm việc cho Institut Franco Asiatique (IFA), là nhân chứng trọng tài cho các văn bản, công ước, hiệp định biên giới Việt - Trung mà hai nước đã thỏa thuận ký, và những lần công tác tại Trung-quốc, Việt-Nam:Post a Comment