ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Saturday, September 13, 2014

"CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT" 1946 - 1957 / Land Reform In Communist North Vietnam
https://archive.org/stream/LandReformFailuresInCommunistNorthVietnam/LRF2#page/n0/mode/2up
172,008 và 500.000 thân nhân đã bị hồ chí minh và đồng đảng giết hại, cướp đoạt tài sản trong 
"CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT" miền Bắc 1946 - 1957


LINK DẪN AUDIO, HÌNH ẢNH, TÀI LIỆU 
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/10/cai-cach-ruong-at-toi-ac-ho-chi-minh.htmlPost a Comment