ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Friday, October 3, 2014

TRỰC TIẾP TRUYỀN HÌNH TIN TỨC BIỂU TÌNH TẠI HỒNG KÔNG 24/24 __ LIVE TV NEWS - HONG KONG PROTEST

TRỰC TIẾP TRUYỀN HÌNH TIN TỨC BIỂU TÌNH TẠI HỒNG KÔNG 24/24 __ LIVE TV NEWS - HONG KONG PROTEST https://www.youtube.com/channel/UCeqUUXaM75wrK5Aalo6UorQ

BẤM VÀO LINK DƯỚI KHI VIDEO CLIP TRÊN KHÔNG CÒN LIVE :
(LIVE NOW)
https://www.youtube.com/channel/UCeqUUXaM75wrK5Aalo6UorQ
Post a Comment