ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Tuesday, December 24, 2013

GIÁNG SINH và Những Đứa Bé

Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau.........."ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE
MÙA SAO SÁNG 

Một mùa sao sáng đêm NOEL Chúa sinh ra đời. 
Người hẹn cùng tôi : “ Ngày về khi đất nước yên vui”. 
Quỳ lại Mẹ MARIA, lòng Mẹ từ bi bao la. 
Tấu khúc nhạc lên xin ơn trên ban cho nhà Nam. 
Từ mùa Đông trước qua mùa Đông tiếp theo sau này. 
Người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi. 
Giặc tràn về quê hương tôi, giặc diệt niềm tin KITO. 
Lớp lớp đàn chiên quyết sáng danh Chúa trên trời cao. 

Đêm nay tôi nhớ người chưa trở lại, chênh chếch mùa sao lạc loài. 
Ôi những mùa sao lẽ đôi. 
Cho tôi thương nhớ mùa sao ngày nào, thương những mùa sao hồng đào. 
Ôi những mùa sao cách xa. 

Một mùa Đông giá hang BÊ LEM Chúa sinh ra đời. 
Một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. 
Lạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn. 
Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. 

Một mùa sao sáng ôi mùa sao chói chang muôn đời. 
Vạn lời truyền rao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. 
Lạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn, người Việt cùng thương nhau hơn. 
Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao.

Thánh lễ đêm Giáng sinh 2013