ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Monday, November 21, 2016

LITTLE SAIGON vs CỜ MÁU & Việt cộng - NOV 20th 2016

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE


LITTLE SAIGON vs CỜ MÁU & Việt cộng - NOV 20th 2016

LÊ ĐÌNH HÙNG CHÍNH THỨC BỊ RESTRAINING ORDER, CẤM KHÔNG ĐƯỢC TRỞ LẠI KHU BOLSA, T.P WESTMINSTER CALIFORNIA.

- L Đ Hùng đã bị đưa về trụ sở Cảnh sát để điều tra. Sau đó đã được cảnh sát đưa thẳng ra phi trường LAX trục xuất về lại Việt nam lúc sáng sớm 12:45AM.
.L Đ Hùng bị Restraining Order cấm không cho trở lại khu vực Bolsa thuộc T.P Westmister, đồng thời Hùng bị kết án với tội danh tiểu hình Disturbing the Peace - California Penal Code 415 PC, bị phạt 400 đô và tù tới 90 ngày.
Tuy nhiên nếu Hùng bị đuổi về nước thì sẽ không cần phải ở tù
- Hồ sơ tội phạm của Hùng sẽ được lưu trử trong database của Cảnh sát,và sở di trú, do đó Hùng sẽ không thể đến lại Mỹ .
Le Dinh Hung,đã vi phạm luật Section 237(a) of the Immigration and Nationality Act thì không có cơ hội trở lại nước Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
"Crimes Involving Moral Turpitude", antisocial behavior harms others. Section 237(a) Immigration and Nationality Act, or I.N.A.
There are several reasons for the U.S. immigration authorities to deport you back to your country of origin.  

THE MOST STUPID MAN OF THE YEAR

Có 3 thứ không thể kết hợp với nhau : Đó là THÔNG MINH, LƯƠNG THIỆN & CỘNG SẢN.
1 - Một người thông minh mà theo cộng sản thì KHÔNG lương thiện.
2 - Một người lương thiện mà theo cộng sản thì KHÔNG thông minh
3 - Một người thông minh và lương thiện thì chắc chắn KHÔNG THEO cộng sản.

THE MOST STUPID MAN OF THE YEARLITTLE SAIGON vs CỜ MÁU & Việt cộng - NOV 20th 2016

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE


LITTLE SAIGON vs CỜ MÁU & Việt cộng - NOV 20th 2016

LÊ ĐÌNH HÙNG CHÍNH THỨC BỊ RESTRAINING ORDER, CẤM KHÔNG ĐƯỢC TRỞ LẠI KHU BOLSA, T.P WESTMINSTER CALIFORNIA.

- L Đ Hùng đã bị đưa về trụ sở Cảnh sát để điều tra. Sau đó đã được cảnh sát đưa thẳng ra phi trường LAX trục xuất về lại Việt nam lúc sáng sớm 12:45AM.
- L Đ Hùng bị Restraining Order cấm không cho trở lại khu vực Bolsa thuộc T.P Westmister, đồng thời Hùng bị kết án với tội danh tiểu hình Disturbing the Peace - California Penal Code 415 PC, bị phạt 400 đô và tù tới 90 ngày.
Tuy nhiên nếu Hùng bị đuổi về nước thì sẽ không cần phải ở tù
- Hồ sơ tội phạm của Hùng sẽ được lưu trử trong database của Cảnh sát,và sở di trú, do đó Hùng sẽ không thể đến lại Mỹ .
Le Dinh Hung,đã vi phạm luật Section 237(a) of the Immigration and Nationality Act thì không có cơ hội trở lại nước Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
"Crimes Involving Moral Turpitude", antisocial behavior harms others. Section 237(a) Immigration and Nationality Act, or I.N.A.
There are several reasons for the U.S. immigration authorities to deport you back to your country of origin.  

THE MOST STUPID MAN OF THE YEAR

Có 3 thứ không thể kết hợp với nhau : Đó là THÔNG MINH, LƯƠNG THIỆN & CỘNG SẢN.

1 - Một người thông minh mà theo cộng sản thì KHÔNG lương thiện.
2 - Một người lương thiện mà theo cộng sản thì KHÔNG thông minh
3 - Một người thông minh và lương thiện thì chắc chắn KHÔNG THEO cộng sản.
THE MOST STUPID MAN OF THE YEAR