ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Sunday, August 12, 2012

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4
QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 - PHẦN 4: CHUYẾN BAY ĐỊNH MỆNH.
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/08/quoc-han-30-thang-4-phan-4-chuyen-bay.html

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 - PHẦN 5: HỌC TẬP CẢI TẠO  VÀ  KINH TẾ MỚI
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/08/quoc-han-30-thang-4-phan-5-hoc-tap-cai.html

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 - PHẦN 6: NHỮNG THIÊN ĐƯỜNG MÙ.
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/08/quoc-han-30-thang-4-phan-6-nhung-thien.html

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 - PHẦN 7: BOAT PEOPLE - THUYỀN NHÂN VIỆT NAM.
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/08/quoc-han-30-thang-4-phan-7-boat-people.html

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 - PHẦN 8: LẤY CHÍ NHÂN MÀ THAY CƯỜNG BẠO.
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/08/quoc-han-30-thang-4-phan-8-em-ai-nghia.html

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 - PHẦN 9: BÀI TRỪ VĂN HÓA ĐỒI TRỤY - PHẢN ĐỘNG.
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/08/chu-nghia-tieng-viet-chu-vem-tu-khi-bon.html

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 - PHẦN 10: CHUYỆN 16 TẤN VÀNG - NGÂN HÀNG QUỐC GIA.
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/08/quoc-han-30-thang-4-phan-10-16-tan-vang.html

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 - PHẦN 11: TƯỚNG LOAN và BỨC HÌNH OAN NGHIỆP.
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/08/quoc-han-30-thang-4-phan-12-tuong-loan.html

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 - PHẦN 12: SINH BẮC TỬ NAM.
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/08/quoc-han-30-thang-4-phan-13-sinh-bac-tu.html

TRỊNH CÔNG SƠN và NHỮNG HOẠT ĐỘNG VIỆT CỘNG NẰM VÙNG.

http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/08/trinh-cong-son-va-nhung-hoat-ong-viet.htmlCảm nghĩ của Linh mục Phan Văn Lợi :No comments: