ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Saturday, August 18, 2012

LIVE - 24/24 DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ TRANH LUẬN DÂN CHỦ


DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ TRANH LUẬN DÂN CHỦ

Diễn đàn ON LINE 24/24. Là  nhịp cầu kết nối tiếng nói của người Việt trong nước và hải ngoại khắp nơi trên thế giới cùng những tin tức mới nhất xảy ra từng giờ, trong ngày tại VN.


Free live streaming by Ustream


Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng PALTALK

DOWN LOAD PALTALK:
http://www.paltalk.com/
SEARCH : Gõ đúng như các chữ KHÔNG DẤU ở dưới:
DienDan ChinhTri TranhLuan Dan Chu
(DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ TRANH LUẬN DÂN CHỦ)

No comments: