ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Sunday, August 19, 2012

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân mà thay cường bạo - QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA
TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM

Để tưởng nhớ những anh hùng hữu danh, vô danh, đã cao cả hy sinh cho Chính Nghĩa Quốc Gia, trong suốt cuộc chiến chống Cộng Sản khởi từ mốc 1945.
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân mà thay cường bạo.Lính VNCH cõng một thương binh Việt cộng đến trạm cứu thương (1968)

Danh Sách Các Tướng Lảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà ( 1955 _ 1975 )


Trong lịch sử 20 năm của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có tất cả 159 vị được phong cấp tướng, trong đó có 1 Thống tướng (truy phong) và 5 Đại tướng.

* Thống Tướng : Lê Văn Tỵ (1903-1964) truy phong năm 1964
* Đại Tướng : Trần Thiện Khiêm (phong năm 1964)
* Đại Tướng : Dương Văn Minh (phong năm 1964)
* Đại Tướng : Nguyễn Khánh (phong năm 1964)
* Đại Tướng : Cao Văn Viên (phong năm 1967)
* Đại Tướng : Đỗ Cao Trí (truy phong năm 1971)* Trung Tướng : Cao Hảo Hớn (Tổng Trưởng Chương Trình Bình Định và Phát Triển )
* Trung Tướng : Dư Quốc Đống (Tư Lệnh QĐ III )
* Trung Tướng : Dương Văn Đức ( Tư Lênh QĐ & QK IV )
* Trung Tướng : Đặng Văn Quang ( Phụ Tá An Ninh Phủ Tổng Thống )
* Trung Tướng : Đồng Văn Khuyên ( Tổng Cụng Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận )
* Trung Tướng : Hoàng Xuân Lãm ( Chánh Thanh Tra Dân Vệ )
* Trung Tướng : Lâm Quang Thi ( Tư Lệnh Phó QĐ & QK I )
* Trung Tướng : Lê Nguyên Khang ( Phụ Tá Hành Quân Tổng TMT )
* Trung Tướng : Lê Văn Kim ( CHT Trường Cao Đẳng Quốc Phòng )
* Trung Tướng : Linh Quang Viên ( Bộ Trưởng Nội Vụ )
* Trung Tướng : Lữ Lan ( Chỉ Huy Trưởng Cao Đẳng Quốc Phòng )
* Trung Tướng : Mai Hữu Xuân ( Tổng Cục Trưởng Chiến Tranh Chính Trị )
* Trung Tướng : Ngô Dzu ( Tư Lệnh QĐ II )
* Trung Tướng : Ngô Quang Trưởng ( Tư Lệnh QĐ & QK I )
* Trung Tướng : Nguyễn Bảo Trị ( CHT ĐH Chỉ Huy và Tham Mưu )
* Trung Tướng : Nguyễn Chánh Thi ( Tư Lệnh QĐ I )
* Trung Tướng : Nguyễn Đức Thắng ( Tư Lệnh QĐ IV )
* Trung Tướng : Nguyễn Hữu Có ( Bộ Trưởng Quốc Phòng )
* Trung Tướng : Nguyễn Ngọc Lễ ( Chánh Án Tòa Án Quân Sự )
* Trung Tướng : Nguyễn Văn Hiếu ( Tư Lệnh Phó QĐ & QK III )
* Trung Tướng : Nguyễn Văn Hinh ( Tổng Tham Mưu Trưởng )
* Trung Tướng : Nguyễn Văn Là ( Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng )
* Trung Tướng : Nguyễn Văn Mạnh ( Tham Mưu Trưởng Liên Quân )
* Trung Tướng : Nguyễn Văn Minh ( Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô )
* Trung Tướng : Nguyễn Văn Quan ( Tổng Giám Đốc ANQĐ )
* Trung Tướng : Nguyễn Văn Thiệu ( Tổng Thống VNCH )
* Trung Tướng : Nguyễn Văn Toàn ( Tư Lệnh QĐ III & QK III )
* Trung Tướng : Nguyễn Văn Vỹ ( Bộ Trưởng Quốc Phòng )
* Trung Tướng : Nguyễn Viết Thanh ( Tư Lệnh QĐ IV & QK IV )
* Trung Tướng : Nguyễn Vĩnh Nghi ( TL Tiền Phương QĐ &QK III )
* Trung Tướng : Nguyễn Xuân Thịnh ( CHT Pháo Binh )
* Trung Tướng : Phạm Quốc Thuần ( CHT TT HL Đồng Đế )
* Trung Tướng : Phạm Xuân Chiểu ( Đại Sứ Nam Hàn )
* Trung Tướng : Phan Trọng Chinh ( Tổng Cục Trưởng Cục Quân Huấn )
* Trung Tướng : Thái Quang Hoàng ( Đại sứ Thái Lan )
* Trung Tướng : Tôn Thất Đính ( Thượng Nghị Sĩ )
* Trung Tướng : Trần Ngọc Tám ( Đại Sứ Thái Lan )
* Trung Tướng : Trần Thanh Phong ( Tư Lệnh CSQG )
* Trung Tướng : Trần Văn Đôn ( Tổng Trưởng Quốc Phòng )
* Trung Tướng : Trần Văn Minh ( Tư Lệnh Không Quân VN )
* Trung Tướng : Trần Văn Trung ( TCT. TC. CTCT )
* Trung Tướng : Trịnh Minh Thế ( Tư Lệnh Lực Lượng Cao Đài )
* Trung Tướng : Vĩnh Lộc ( Tổng Tham Mưu Trưởng )
* Phó Đô Đốc : Chung Tấn Cang ( Tư Lệnh Hải Quân )43 Vị Thiếu Tướng và 2 Đề Đốc.

* Thiếu Tướng : Bùi Đình Đạm ( Tổng Giám Đốc Tổng Nha Nhân Lực thuộc Bộ Quốc Phòng )
* Thiếu Tướng : Bùi Hữu Nhơn ( Chỉ Huy Trưởng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức )
* Thiếu Tướng : Bùi Thế Lân ( Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC )
* Thiếu Tướng :Chương Dzềnh Quay ( Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn IV )
* Thiếu Tướng : Dương Ngọc Lắm ( Đô Trưởng Sài Gòn )
* Thiếu Tướng : Đào Duy Ân ( Tư Lệnh Phó Diện Địa QĐ III )
* Thiếu Tướng : Đoàn Văn Quảng ( Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung )
* Thiếu Tướng : Đỗ Kế Giai ( Chỉ Huy Trưởng Biệt Động Quân Trung Ương )
* Thiếu Tướng : Ðỗ Mậu ( Phó Thủ Tướng Đặc Trách Văn Hóa )
* Thiếu Tướng : Hồ Văn Tố ( Chỉ Huy Trưởng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức )
* Thiếu Tướng :Huỳnh Văn Lạc ( Tư Lệnh Sư Đoàn 9 BB )
* Thiếu Tướng : Huỳnh Văn Cao ( Phó Chủ Tịch Thượng Nghị Viện )
* Thiếu Tướng : Lâm Quang Thơ ( Chỉ Huy Trương Trường VBQGĐL )
* Thiếu Tướng : Lâm Văn Phát ( Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô )
* Thiếu Tướng : Lê Minh Ðảo ( Tư Lệnh SĐ 18 BB )
* Thiếu Tướng : Lê Ngọc Triển ( Tham Mưu Phó Hành Quân TTM )
* Thiếu Tướng : Lê Văn Nghiêm ( Tư Lệnh QĐ & QK I )
* Thiếu Tướng : Nguyễn Cao Kỳ ( Phó Tổng Thống VNCH (1967) )
* Thiếu Tướng : Nguyễn Duy Hinh ( Tư Lệnh SĐ 3 BB )
* Thiếu Tướng : Nguyễn Giác Ngộ ( CHT Sở Du Kích Chiến )
* Thiếu Tướng : Nguyễn Khắc Bình ( Tư Lệnh CSQG )
* Thiếu Tướng : Nguyễn Khoa Nam ( Tư Lệnh QĐ & QK IV )
* Thiếu Tướng : Nguyễn Ngọc Loan ( Tổng Giám Đốc CSQG )
* Thiếu Tướng : Nguyễn Văn Chuân ( Thượng Nghị Sĩ )
* Thiếu Tướng : Nguyễn Văn Kiểm (Trưởng Phòng Tổng Quản BTTM )
* Thiếu Tướng : Nguyễn Văn Vận ( Tư Lệnh Đệ III Quân Khu )
* Thiếu Tướng : Nguyễn Xuân Trang ( Tham Mưu Phó Nhân Viên BTTM
* Thiếu Tướng : Phạm Ðăng Lân ( Cục Trưởng Cục Công Binh )
* Thiếu Tướng : Phạm Hữu Nhơn ( Trưởng Phòng 7 Bộ TTM )
* Thiếu Tướng : Phạm Văn Ðổng ( Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh )
* Thiếu Tướng : Phạm Văn Phú ( Tư Lệnh QĐ II & QK II )
* Thiếu Tướng : Phan Ðình Niệm (Tư Lệnh SĐ 22 BB )
* Thiếu Tướng : Tôn Thất Xứng ( Tư Lệnh QĐ I & QK I )
* Thiếu Tướng : Trần Bá Di ( Tư Lệnh SĐ 9 BB )
* Thiếu Tướng : Trần Minh Tâm
* Thiếu Tướng : Trần Tử Oai ( CHT Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung )
* Thiếu Tướng : Trần Văn Minh( Đại Sứ Tunisia )
* Thiếu Tướng : Trương Quang Ân ( Tư Lệnh SĐ 23 BB )
* Thiếu Tướng : Văn Thành Cao ( Tổng Cục Phó Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị )
* Thiếu Tướng : Võ Văn Cảnh ( Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ )
* Thiếu Tướng : Võ Xuân Lành ( Tư Lệnh Phó KQVN )
* Thiếu Tướng : Vũ Đức Nhuận ( Giám Đốc ANQĐ )
* Thiếu Tướng :Vũ Ngọc Hoàn ( Cục Trưởng Cục Quân Y )
* Đề Đốc : Lâm Ngươn Tánh ( Tư Lệnh Hải Quân )
* Đề Đốc : Trần Văn Chơn ( Tư Lệnh Hải Quân )


66 Vị Chuẩn Tướng và 10 Phó Đề Đốc.

* Chuẩn Tướng : Albert Nguyễn Cao ( Tổng Trưởng Dinh Điền )
* Chuẩn Tướng : Bùi Văn Nhu ( Tư Lệnh Phó CSQG )
* Chuẩn Tướng : Chung Tấn Phát ( Cựu Tham Mưu Trưởng QĐ & QK IV )
* Chuẩn Tướng : Ðặng Ðình Linh ( Tham Mưu Phó Kỹ Thuật và Tiếp Vận (BTL) Không Quân )
* Chuẩn Tướng : Đặng Thanh Liêm ( Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung )
* Chuẩn Tướng : Ðỗ Kiến Nhiễu ( Đô Trưởng Sài Gòn )
* Chuẩn Tướng : Hồ Trung Hậu ( Chánh Thanh Tra QĐIII )
* Chuẩn Tướng : Huỳnh Bá Tính ( Tư Lệnh SĐ 3 KQ )
* Chuẩn Tướng : Huỳnh Thới Tây ( Tư Lệnh Đặc Cảnh Trung Ương )
* Chuẩn Tướng : Huỳnh Văn Lạc ( Tư Lệnh Sư Đoàn 9 BB )
* Chuẩn Tướng : Lê Nguyên Vỹ ( Tư Lệnh SĐ 5 BB )
* Chuẩn Tướng : Lê Quang Lưỡng ( Tư Lệnh SĐ Nhảy Dù )
* Chuẩn Tướng : Lê Trung Trực ( Trưởng Phòng 4, BTTM )
* Chuẩn Tướng : Lê Trung Tường ( Tham Mưu Trưởng QĐ III )
* Chuẩn Tướng : Lê Văn Hưng ( Tư Lệnh Phó QĐ & QK IV )
* Chuẩn Tướng : Lê Văn Thân ( Tư Lệnh Phó Biệt Khu Thủ Đô )
* Chuẩn Tướng : Lê Văn Tư ( Tư Lệnh SĐ 25 BB )
* Chuẩn Tướng : Lưu Kim Cương ( KĐT Không Đoàn 33 Chiến Thuật )
* Chuẩn Tướng : Lý Bá Hỷ ( Tư Lệnh Phó Biệt Khu Thủ Đô )
* Chuẩn Tướng : Lý Tòng Bá ( Tư Lệnh SĐ 25 BB )
* Chuẩn Tướng : Mạch Văn Trường ( Tư Lệnh SĐ 21 BB )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Bá Liên (Tư Lệnh Biệt Khu 24 )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Chấn Á ( Cố Vấn tại Nha Chiến Tranh Chính Trị.)
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Đức Khánh ( Tư Lệnh SĐ 1 KQ )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Hữu Hạnh ( Tổng Tham Mưu Trưởng )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Hữu Tần ( Tư Lệnh SĐ 4 KQ )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Ngọc Oánh ( CHT TT HL KQ )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Thanh Hoàng (Chánh Thanh Tra QĐ II )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Thanh Sằng ( Tư Lệnh SĐ 22 BB )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Trọng Bảo ( TMT SĐ Nhảy Dù )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Tuấn Khải
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Văn Chức ( Tổng Cục Trưởng TC Tiếp Vận )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Văn Điềm ( Tư Lệnh SĐ 1 BB )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Văn Giàu ( Bộ Tư Lệnh Cảnh Lực )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Văn Lượng ( Tư Lệnh SĐ 2 KQ )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Văn Phước ( Phụ Tá Đặc Biệt Tư Lệnh Quân Khu IV, Đặc Trách Phụng Hoàng )
* Chuẩn Tướng : Nguyễn Văn Thiện ( Thị Trưởng Đà Nẵng )
* Chuẩn Tướng : Phạm Duy Tất ( CHT Biệt Động Quân QK II )
* Chuẩn Tướng : Phạm Hà Thanh ( Cục Trưởng Cục Quân Y )
* Chuẩn Tướng : Phạm Ngọc Sang ( Tư Lệnh SĐ 6 KQ )
* Chuẩn Tướng : Phan Ðình Soạn ( Tư Lệnh Phó QĐ I & QK I )
* Chuẩn Tướng : Phan Ðình Thứ ( Tư Lệnh Phó QĐ II & QK II )
* Chuẩn Tướng : Phan Hòa Hiệp ( Trưởng Đoàn LHQS 2 Bên )
* Chuẩn Tướng : Phan Phụng Tiên ( Tư Lệnh SĐ 5 KQ )
* Chuẩn Tướng : Phan Tử Nghi
* Chuẩn Tướng : Phan Xuân Nhuận ( Tư Lệnh SĐ 1 BB )
* Chuẩn Tướng : Trần Ðình Thọ ( Trưởng Phòng 3 Bộ TTM )
* Chuẩn Tướng : Trần Quang Khôi ( CHT Lực Lượng Xung Kích QĐ III )
* Chuẩn Tướng : Trần Quốc Lịch ( Chánh Thanh Tra QĐ IV )
* Chuẩn Tướng : Trần Văn Cẩm ( Phụ Tá HQ BTL QĐ II & QK II )
* Chuẩn Tướng : Trần Văn Hai ( Tư Lệnh SĐ 7 BB )
* Chuẩn Tướng : Trần Văn Nhựt ( Tư Lệnh SĐ 2 BB )
* Chuẩn Tướng : Trang Sĩ Tấn ( Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Đô Thành )
* Chuẩn Tướng : Trương Bảy ( Chỉ Huy Trưởng Cảnh Lực )
* Chuẩn Tướng : Trương Hữu Đức ( Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 52 )
* Chuẩn Tướng : Từ Văn Bê ( CHT BCH Kỹ Thuật và Tiếp Vận Không Quân )
* Chuẩn Tướng : Võ Dinh ( TMT BTL Không Quân)
* Chuẩn Tướng : Vũ Đức Nhuận ( Giám Đốc ANQĐ)
* Chuẩn Tướng : Vũ Văn Giai ( Tư Lệnh SĐ 3 BB )
* Phó Đề Đốc : Diệp Quang Thủy ( Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân )
* Phó Đề Đốc : Đặng Cao Thăng ( Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Sông Ngòi )
* Phó Đề Đốc : Đinh Mạnh Hùng ( Phụ Tá Tư Lệnh Hải Quân Hành Quân Lưu Động Sông )
* Phó Đề Đốc : Hồ Văn Kỳ Thoại ( Tư Lệnh Vùng 1 Duyên Hải )
* Phó Đề Đốc : Hoàng Cơ Minh ( Tư Lệnh Vùng 2 Duyên Hải )
* Phó Đề Đốc : Nghiêm Văn Phú ( Tư Lệnh Lực Lượng Tuần Thám )
* Phó Đề Đốc : Nguyễn Hữu Chí ( Phụ Tá Tư Lệnh Hải Quân Hành Quân Lưu Động Biển )
* Phó Đề Đốc : Nguyễn Thành Châu ( Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện HQ Nha Trang )
* Phó Đề Đốc : Vũ Đình Đào ( Tư Lệnh Vùng 3 Duyên Hải )
* Phó Đề Đốc : Huỳnh Mai
 

DANH SÁCH NHỮNG QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH ĐÃ TỰ SÁT TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG CUỐI CÙNG CỦA MIỀN NAM TỰ DO:


1- Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, cựu tư lệnh Quân Đoàn II 30/4/1975
2- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh Quân Đoàn IV 30/4/1975
3- Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó Quân Đoàn IV 30/4/1975
4- Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, tướng tư lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh 30/4/1975
5- Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh 30/4/1975
6- Đại Tá Nguyễn Hữu Thông, trung đoàn trưởng 42 Bộ Binh, Sư Đoàn 22 Bộ Binh- khóa 16 Đà Lat. 31/3/1975 tự sát tại Quy Nhơn
7- Đại Tá Lê Cầu, trung đoàn trưởng 47 Bộ Binh, Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Tự sát ngày 10/3/1975 (*) Xem tin cập nhật tại đây  http://baovecovang2012.wordpress.com/2013/09/26/daita-lecau-khong-tusat/
8- Hải Quân Thiếu Tá Lê Anh Tuấn (bào đệ của Trung Tướng Lê Nguyên Khang). 30/4/1975
9- Thiếu Tá Không Quân Nguyễn Gia Tập, đặc trách khu trục tại Bộ Tư Lệnh KQ. Tự sát 30/4/75 tại BTLKQ
10- Trung Tá Nguyễn Văn Long CSQG 30/4/1975 tự sát tại công trường Lam Sơn, Sài Gòn
11- Trung Tá Nguyễn Đình Chi Phụ Tá Chánh sở 3 ANQĐ – Cục An Ninh Quân Đội. Tự sát 30/4/1975 tại Cục An Ninh
12- Trung Tá Phạm Đức Lợi, phụ tá Trưởng Khối Không Ảnh P2/ Bộ TTM 30/4/1975
13- Trung Tá Vũ Đình Duy, trưởng Đoàn 66 Đà Lạt 30/4/1975
14- Trung Tá Nguyễn Văn Hoàn, trưởng Đoàn 67 Phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu. Tự sát ngày 30/4/1975
15- Hải Quân Trung Tá Hà Ngọc Lương, Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang. Tự sát ngày 28/4/1975 cùng vợ, 2 con và cháu (bằng súng)
16- Thiếu Tá Đặng Sỹ Vĩnh, trưởng Ban Binh Địa P2 Bộ TTM, sau biệt phái qua Cảnh Sát 30/4/1975 tự sát cùng vợ và 7 con
17- Thiếu Tá Mã Thành Liên (Nghĩa), tiểu đoàn trưởng 411ĐP, TK Bạc Liêu- khoá 10 Đà Lạt. 30/4/1975 tự sát cùng vợ
18- Thiếu Tá Lương Bông, phó ty An Ninh Quân Đội Cần Thơ- Phong Dinh. Tự sát ngày 30/4/1975
19- Thiếu Tá Trần Thế Anh, đơn vị 101. Tự sát ngày 30/4/75
20- Đại Úy Vũ Khắc Cẩn, Ban 3, Tiểu Khu Quảng Ngãi. Tự sát 30/4/1975
21- Đại Úy Tạ Hữu Di, tiểu đoàn phó 211 Pháo Binh Chương Thiện. Tự sát 30/4/1975
22- Trung Úy CSQG Nguyễn Văn Cảnh, trưởng cuộc Vân Đồn, Q.8. Tự sát ngày 30/4/1975
23- Chuẩn Úy Đỗ Công Chính, TĐ 12 Nhảy Dù. Tự sát ngày 30/4/1975 tại cầu Phan Thanh Giản
24- Trung Sĩ Trần MinhTrần Minh, gác Bộ Tổng Tham Mưu. Tự Sát 30/4/1975
25- Thiếu Tá Đỗ Văn Phát, quận trưởng Thạnh Trị Ba Xuyên 1/5/1975
26- Thiếu Tá Nguyễn Văn Phúc, tiểu đoàn trưởng, Tiểu Khu Hậu Nghĩa 29/4/1975
27- Trung Tá Phạm Thế Phiệt 30/4/1975
28- Trung Tá Nguyễn Xuân Trân, Khoá 5 Thủ Đức, Ban Ước Tình Tình Báo P2 /Bộ TTM. Tự sát ngày 1/5/75
29- Trung Tá Phạm Đức Lợi, Phòng 2 Bộ TTM, khóa 5 Thủ Đức, học giả, nhà văn, thơ, soạn kịch…bút danh: Phạm Việt Châu, cựu giảng viên SNQĐ, trưởng phái đoàn VNCH thực hiện HĐ Paris tại Hà Nội. Tự sát tại nhà riêng ngày 5/5/1975
30- Đại Úy Nguyễn Văn Hựu, trưởng Ban Văn Khố P2/Bộ TTM. Tự sát sáng 30/4/75 tại P2/Bộ TTM
31- Thiếu Úy Nguyễn Phụng, CS đặc biệt, 30/4/1975 tự sát tại Thanh Đa, Sài Gòn
32- Thiếu Úy Nhảy Dù Huỳnh Văn Thái, khoá 5/69 Thủ Đức. 30/4/1975 tự sát tập thể cùng 7 lính Nhảy Dù tại Ngã 6 Chợ Lớn.
33- Trung Úy Đặng Trần Vinh (con của Thiếu Tá Đặng Sĩ Vinh), P2 BTTM. Tự sát cùng vợ con 30/4/1975
34- Trung Úy Nghiêm Viết Thảo, An Ninh Quân Đội, khóa 1/70 Thủ Đức. Tự sát 30/4/1975 tại Kiến Hòa
35- Thiếu Úy Nguyễn Thanh Quan (Quan Đen), phi công PĐ 110 Quan Sát (khóa 72). Tự sát chiều 30/4/1975
36- Hồ Chí Tâm B2, TĐ 490 ĐP ( Mãnh Sư) TK Ba Xuyên (Cà Mau). Tự sát bằng súng M16 trưa 30/4/1975 tại Đầm Cùn, Cà Mau
37- Thượng Sĩ Phạm Xuân Thanh, trường Truyền Tin Vũng Tàu. Tự sát ngày 30/4/1975 tại Vũng Tàu
38- Thượng Sĩ Bùi Quang Bộ, trường Truyền Tin Vũng Tàu. Tự sát ngày 30/4/1975 cùng gia đình 9 người tại Vũng Tàu
39-  Thiếu Úy Nguyễn văn Thành Khóa 9B/72 . P7 B TTM . Tự sát dưới cột cờ Bộ Tổng Tham Mưu …………………………….. Và còn rất nhiều rất nhiều tấm gương ANH DŨNG của những người anh hùng QLVNCH

Trung tá Nguyễn Văn Long
 Tuẫn tiết trưa ngày 30-4-1975 
(Dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến trước trụ sở Hạ Nghị Viện)TRUNG TÁ  NGUYỄN VĂN  LONG


Đại tá Hồ Ngọc Cẩn và vợ.Đại tá Hồ Ngọc Cẩn
 (Đây là hình chụp tài liệu buổi hành quyết của Việt cộng. 
Mong được sự xác nhận và chứng minh người trong ảnh là  Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn.)


Anh Hùng Trần Văn Bá
https://www.facebook.com/vietnam.saigon.3/media_set?set=a.568939236451295.132328.100000056724297&type=3


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=760086267336590&set=pb.100000056724297.-2207520000.1396665527.&type=3&theaterThảm Sát Tân Lập - Tan Lap Massacre 1975 Các bia mộ bị Việt cộng đập bể sứt , bị đục thẳng bằng búa bằng đinh vào mắt, vào mặt, vào đầu di ảnh của người quá cố để trả thù.


Việc đầu tiên là Việt cộng cho giật sập Tượng Thương Tiếc, sau đó là các hành vi trả thù người đã chết một cách tiểu nhân man rợ quái đản mà không một con người văn minh nào có thể tưởng tượng nổi: Dùng súng bắn thẳng vào mặt những tấm hình trên mộ bia, xô đổ, lấy buá đập tan nát bia mộ, tiểu tiện lên, mắng chửi, nguyền rủa mộ phần… bằng những ngôn từ của loài man rợ vô nhân tính! 
Nếu đi khắp hết 8 Khu mộ, ta có thể thấy số bia mộ (có gắn hình người đã khuất) bị đập phá, bể sứt, hoặc bị đục thẳng bằng búa bằng đinh vào mắt, mặt, đầu trên di ảnh người quá cố là một con số quá lớn có thể lên tới hơn 50%. Phải nói một cách kinh hãi rằng, cái chủ nghĩa mà HCM đem về VN, gầy dựng, nhồi nhét vào đầu đàn em của y ta quả là nơi nuôi dưỡng cho hận thù kiên cố khủng khiếp nhứt trần gian, hơn cả phát xít Đức hay Nhật hay Staline: Trả Thù Người Đã Chết!!! (Đây là lúc mà các nhà Văn Học Sử hãy ghi nhận một dẫn liệu mới: chủ nghĩa cộng sản chính là thủ phạm đã hủy diệt truyền thống nhân ái của giống nòi Việt Nam, đã xóa bỏ câu: Nghĩa Tử là Nghĩa Tận: Người đã chết thì thôi không còn thù hận nữa!). Người cộng sản VN đã nghênh ngang cưỡng đoạt lẽ thị phi, dẫm lên tình nhân loại, tàn phá nền móng nhân bản của gia đình, quốc gia, xã hội bởi luận điệu căm thù hoang tưởng vô minh tàn khốc nhất trong sử Việt bốn nghìn năm...!

NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘ - TIẾNG KÊU KHẨN THIẾT TỪ NGÔI ĐỀN THIÊNG
Lê Tùng Châu
Nghĩa Trang QĐVNCH tại Biên Hòa, (Tháng 4/ 2013) khoảng vài ngày nay có 1 toán nhân viên của Giao Thông Vận Tải huyện Dĩ An,  đến vòng ngoài Nghĩa Trang cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB).

Toán nhân viên cũng vào cả bên trong Nghĩa Trang, khu D3, cắm 1 loạt cọc (GPMB) như thế.
Hai hàng cọc với khoảng cách là 22 mét (Tuyến đường rộng 22 mét). Toán nhân viên này cho biết "nhà nước" sẽ làm 1 con đường đi từ phía ngoài xa lộ Saigon - Biên Hòa đâm vào trong vùng đất Nghĩa Trang QĐVNCH  và xuyên qua Khu D3 để đi lên Bình Dương.

Đây là một trong những hành động hèn hạ, đê tiện của bọn Việt cộng với người đã khuất, chúng coi thường nơi yên nghỉ của tử sỹ quốc gia VNCH. Cố tình mượn cớ làm đường để xâm hại Nghĩa Trang và phá hủy phần đất Khu D3. 

Xin báo động cho đồng bào Việt Nam khắp nơi biết tin, nhằm kịp thời để các hội đoàn quốc gia hải ngoại nhanh chóng vận động mạnh bằng nhiều cách, tố cáo việc Việt cộng mượn cớ làm đường để phá hủy mộ phần chiến sĩ quốc gia.
Hai dãy hàng cọc cách nhau 22 mét.Dùng súng bắn vào mặt những di ảnh trên mộ bia, xô đổ, lấy buá đập tan nát bia mộ,
Dùng búa, đinh đục vào mắt, vào mặt, vào đầu di ảnh của người quá cố để trả thù 
Tiểu tiện lên mộ phần của người quá cố, tàn phá mộ phần bằng cách trồng cây ngay bên các mô phần ....
Là những hành động man rợ vô nhân tính của "BÊN THẮNG CUỘC" !Sẽ xây xa lộ ngang qua Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa?Thanh Trúc, phóng viên RFA
2013-04-21
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
nghia-trang-bien-hoa-305-1.jpg
Cọc "GPMB" cắm trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đầu tháng 4/2013.
Photo courtesy of letungchau.blogspot.com


VAF Sáng Hội Việt Mỹ, Vietnamese American Foundation, tổ chức đang vận động với chính phủ Việt Nam để trùng tu và tôn tạo Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, vừa thông báo Sở Giao Thông Vận Tải huyện Dĩ An đã cho người cắm cọc gọi là giải phóng mặt bằng để phóng một con đường xuyên qua nơi an nghĩ của 16.000 binh sĩ miền Nam đang trở thành gần như hoang phế này.
Ông Nguyễn Đạt Thành, cựu sĩ quan quân lực miền Nam, người khởi xướng VAF, trả lời Thanh Trúc về thông tin này.
Thanh Trúc: Thưa ông Nguyễn Đạt Thành, hẳn ông cũng hiểu mức độ nhạy cảm từ nguồn tin của VAF về việc có thể một tuyến xa lộ xuyên khu D3 sẽ phóng ngang Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, trái với dấu hiệu hứa hẹn trước đó khi thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn  của Bộ Ngoại Giao Việt Nam rồi tổng lãnh sự Hoa Kỳ Lê Thành Ân ghé thăm đầu tháng Ba năm nay?
Ông Nguyễn Đạt Thành: Khoảng mười, mười lăm ngày trước và việc cắm cọc đó là có. Tôi xác nhận với cô là có. Được tin phóng con đường đi qua nghĩa trang là cú sốc hết sức to lớn đối với chúng tôi. Là vì đây là nơi an nghĩa của 16.000 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những  đồng đội của chúng tôi.
Cho nên VAF đã làm việc với tòa đại sứ của Việt Nam tại Washington DC cũng như thỉnh cầu ông tổng lãnh sự Lê Thành Ân để liên lạc được với chánh quyền địa phương để coi tình hình như thế nào. Vì đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm và hết sức quan trọng đối với anh em chúng tôi cũng như đồng bào hải ngoại.
Chúng tôi đã liên lạc với ông Bùi Chí Mạnh, tham tán chính trị tòa đại sứ Việt Nam tại Washington DC, ông tham tán có nói với tôi rằng nghĩa trang đã qui hoạch từ lâu rồi, theo ông nghĩ là sẽ không có vấn đề đó đâu, không có vụ xâm phạm Nghĩa Trang Biên Hòa được. Đó là nguyên văn ông tham tán chính trị tòa đại sứ nói với tôi. Tuy nhiên, sau đó thì ông có nói rằng ông không tin có việc đó, và sẽ không có vấn đề con đường đi ngang qua Nghĩa Trang Biên Hòa.
Sau khi được tòa đại sứ Việt Nam cũng như ông tổng lãnh sự đã thông báo một cách rõ ràng là không có thì căn cứ theo đó chúng tôi trả lời là không có, đồng thời tiếp tục theo dõi sau. Tuy nhiên tôi xác định là có cắm cọc ở trong nghĩa trang.
Ô.Nguyễn Đạt Thành
Lập lại đó là Nghĩa Trang Biên Hòa đã có qui hoạch từ lâu . Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, chính ông tổng lãnh sự cũng đã đi thẳng lên nói chuyện với địa phương, và địa phương có cả quyết là không có vụ giải tỏa Nghĩa Trang Biên Hòa để làm con đường. Đó là tin tức cuối cùng. Chúng tôi đã liên lạc bằng email, bằng điện thoại, và tôi được sự trả lời của ông tổng lãnh sự là như vậy.
Thanh Trúc: Thưa ông Nguyễn Đạt Thành, với tất cả sự dè dặt vốn có trước nguồn tin rất nhạy cảm này, xin được hỏi liệu có thể nào bên chính phủ Việt Nam viện dẫn mọi lý do cần thiết như ích quốc lợi dân, an ninh, kinh tế chẳng hạn, để xây một xa lộ băng ngang Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, đã qui hoạch từ lâu, theo như lời tham tán chính trị Bùi Chí Mạnh của đại sứ quán Việt Nam ở DC?
Ông Nguyễn Đạt Thành: Tôi không nghĩ chính phủ Việt Nam sẽ làm cái việc tôi cho rằng không có tình người đó. Tôi nghĩ như vậy và tôi hy vọng nó như vậy. Thì xin thưa là chúng ta nên chờ xem. VAF đang hết sức theo dõi, đồng thời chúng tôi cũng muốn có một sự xác nhận nào đó một cách rõ ràng hơn.
VAF không thể nào đưa tin một cách không cẩn thận. Cho nên chúng tôi đã liên lạc với tòa đại sứ, liên lạc với tổng lãnh sự ở Houston, ở San Francisco. Chúng tôi liên lạc cả Bộ Ngoại Giao rồi cả với ông tổng lãnh sự để xác nhận cho rõ ràng trước khi chúng tôi thông báo.
Sau khi được tòa đại sứ Việt Nam cũng như ông tổng lãnh sự đã thông báo một cách rõ ràng là không có thì căn cứ theo đó chúng tôi trả lời là không có, đồng thời tiếp tục theo dõi sau. Tuy nhiên tôi xác định là có cắm cọc ở trong nghĩa trang.
Thanh Trúc: Với kinh nghiệm nhiều năm qua, đi về trong nước và tiếp xúc với cán bộ chính quyền địa phương để xin tìm kiếm hài cốt của đồng ngũ, đương nhiên có sự chấp thuận của thẩm quyền cấp cao nhất, tiếp đến là phía Bộ Ngoại Giao Việt Nam liên quan đến vấn đề tôn tạo Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, ông có thể lý giải phần nào chuyện dưng không cắm cọc giải phóng mặt bằng nơi đây?
nghia-trang-bien-hoa-250.jpg
Cọc cắm trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đầu tháng 4 năm 2013 (mũi tên đỏ). Photo courtesy of letungchau.blogspot.com.
Ông Nguyễn Đạt Thành: Đây là ý nghĩ của tôi thôi, ở Việt Nam bộ nào họ làm việc theo bộ nấy, gần như là không có một sự đồng bộ nào hết. Có thể đây là một kế hoạch đưa lên mà chính phủ chưa chấp thuận. Do đó mà chúng tôi nghĩ rằng phải cẩn thận,  nếu không thì chúng ta lại đưa tin không chính xác làm cho bên phía Việt Nam, chính phủ Việt Nam họ có thể trả lời một cách không  hài lòng cho chúng ta bởi vì chúng ta chỉ phỏng đoán thôi. Nếu mà phỏng đoán rồi đưa tin thì tôi cho rằng việc làm không đúng nhiệm vụ truyền thông. Cho nên chúng tôi không thể phỏng đoán mà chúng tôi chờ sự trả lời của bên chính phủ Việt Nam.
Tuy nhiên ông tổng lãnh sự đã nói chuyện với bên Bình Dương rồi, với bên chính quyền địa phương rồi thì chính quyền địa phương xác nhận như vậy. Tôi nghĩ đây là tại vì việc làm của mỗi bộ nó khác nhau. Không đồng bộ thì
có thể mình xem lại và đồng thời chính phủ sẽ không chấp thuận vấn đề này.
Tôi hy vọng như vậy. Tôi xin nói rõ là tôi hy vọng nó như vậy. Trong những ngày tới chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bên Bộ Ngoại Giao, với ông Nguyễn Thanh Sơn để xác định rõ vấn đề này. Xin thưa là chúng tôi còn nóng ruột hơn quí vị nữa, bởi vì nếu kết quả mà có thì nó trái ngược lại với những việc đã làm trước đây, nếu có thì việc làm này rất là thiếu tình người. Phải đợi kết quả, việc này do chính phủ Việt Nam quyết định chứ không ai quyết định được cả. Mà quyết định này gây ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới chứ không phải riêng cộng đồng hải ngoại không.
Cá nhân tôi không nghĩ việc này xảy ra. Tuy nhiên việc gì cũng có thể xảy ra thì chúng ta nên chờ. Chúng tôi sẽ thông báo nhanh nhất trong cái thông tin mà chúng tôi có. Cũng xin nói rõ tòa đại sứ Việt Nam cũng như bên ủy ban của ông Nguyễn Thanh Sơn và ông tổng lãnh sự Lê Thành Ân là ba cơ quan làm việc rất nhanh chóng và đồng bộ với nhau, nên hy vọng những thông tin mà chúng tôi có phản ảnh đúng sự thật đã có.
Thanh Trúc: Xin cảm ơn ông Nguyễn Đạt Thành của VAF. Kính chúc may mắn và thành công.


http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130501/nghia-trang-nhan-dan-binh-an-co-bi-giai-toa.aspx


QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA
http://www.vnafmamn.com/vnaf_photos.html


TRƯỜNG SĨ QUAN ĐÀ LẠT
Dalat Military Academy
http://www.vnafmamn.com/dalat_military_academy.htmlHUY HIỆU QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

No comments: