ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Saturday, August 25, 2012

TRẠI GIAM CỔNG TRỜI - Gulag prison OF VIETNAM

"Trại giam Cổng Trời" có lẽ là một địa danh ít người biết đến. 
Trại Cổng Trời là một lò sát sinh đầy bí mật, tàn bạo và khoa học của cộng sản Hà Nội. Trại này đã bí mật chôn vùi hàng ngàn tù chính trị, tu sĩ và linh mục Công giáo, cùng những giới trí thức chống chủ nghĩa Cộng Sản của chính miền Bắc và hơn 300 tù biệt kích nhảy toán miền Nam.


"Trại Giam Cổng Trời" là một địa ngục nhốt người miền Bắc theo đạo Thiên Chúa cho đến chết thì thôi."

TRẠI GIAM QUYẾT TIẾN
   "Trại Giam Cổng Trời" (phần 1)    AUDIO 1    

"Trại Giam Cổng Trời" (phần 2)    AUDIO 2

"Trại Giam Cổng Trời" (phần 3)    AUDIO 3

"Trại Giam Cổng Trời" (phần 5)    AUDIO 5
"Trại Giam Cổng Trời" (phần 6)    AUDIO 6
"Trại Giam Cổng Trời" (phần 7)     AUDIO 7
"Trại Giam Cổng Trời" (phần 8)     AUDIO 8
"Trại Giam Cổng Trời" (phần 9)     AUDIO 9 
  "Trại Giam Cổng Trời" (phần 10)   AUDIO 10


No comments: